MMOG/LE: Globalni Logistični Standard

kaj je MMOG/LE?

Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation (MMOG/LE) je celovita samoocena dobavitelja, ki jo zahtevajo mnogi OEM-i in Tier-1 dobavitelji. Ocena hkrati vzpostavi enotno definicijo procesov upravljanja verige oskrbe, ki pomaga podjetjem:

 • Določiti robustnost obstoječih notranjih procesov
 • Dobiti primerjavo svojih opreacij glede na zahteve (benchmark)
 • Dobiti osnovo za stalne izboljšave procesov
 • Povečati zadovoljstvo kupcev
 • Poenostaviti pretok informacij in produktov na vseh nivojih verige oskrbe

Organizaciji za standardizacijo v avtomobilski industriji, Automotive Industry Action Group (AIAG) v ZDA in Odette v Evropi, sta s ciljem izboljševanja verige oskrbe prvič predstavili MMOG/LE leta 2002. Globalni OEM-i, kot so Ford, GM, Chrysler, Volvo Car, Volvo Truck, Jaguar/Land Rover, Renault in PSA, zdaj zahtevajo skladnost z MMOG/LE globalno. 

Malo za njimi so začeli skladnost zahtevati tudi Tier-1 dobavitelji od svojih dobaviteljev (Tier-2). Običajno zahtevajo samooceno enkrat na leto, s ciljem zagotoviljanja izvajanja najboljših praks v rerigi oskrbe.

MMOG/LE je preprosto - dobro poslovanje!

Avtomobilski dobavitelji po celem svetu uporabljajo oceno skladnosti z MMOG/LE za izboljšanje upravljanja toka materiala in logistike. Podjetja poročajo zelo ugodnih učinkih uporabe MMOG/LE:

 • Zmanjašanje stroškov zalog do 50%
 • Zmanjšanje stroškov izrednih dobav do 85%
 • Zmanjšanje stroškov zaradi opuščenih izdelkov-materialov do 80%
 • Izboljšanje ocene učinkovitosti dobav do 15%
 • Zmanjšanje stroškov učenja zaposlenih do 50%
 • Lažje pridobivanje novih poslov oziroma kupcev


Najboljše rezultate so dosegali dobavitelji, katerih vodstva so aktivno podpirala in sodelovala pri implementaciji najboljših poslovnih praks, definiranih v MMOG/LE. Kultura stalnih izboljšav se je v teh okoljih zakoreninila.

ključna področja MMOG/LE

MMOG/LE se osredotoča na upravljanje verige oskrbe, vključno z zahtevami kupcev, omejitvami kapacitet, načrtovanjem ukrepov ob izrednih dogodkih, zmogljivostjo dobaviteljev in usposobljenostjo zaposlenih. MMOG/LE pomaga izboljševati učinkovitost poslovanja dobaviteljev z avtomatizacijo in boljšo organizacijo procesov.

Model procesov MMOG/LE je predstavljen s sliko vseh ključnih procesov oziroma poglavij:

qad mmogle top proc si t

Poglavja MMOG/LE

POGLAVJE 1 - STRATEGIJA IN IZBOLJŠAVE

1.1 Vizija in strategija - [npr.: Postati 10% logistični partner. Pridobiti nove kupce, vsaj enega vsako leto v naslednjih 5 letih. Rast 20% na leto v naslednjih 3 letih, brez povečanja podpornih stroškov logistike.]
1.2 Cilji - [npr.: Zmanjšati varnostno zalogo iz 4 na 2 dneva. Skrajšati čas za načrtovanje in razporejanje proizvodnje iz 2 dni na 2 uri. Ukiniti nočno izmeno. Doseči 100% pravilno označevanje pošiljk in ASN-ov.]
1.3 Merila, analize in akcijski načrti - [npr.: Eliminirati ročne vnose in ne standardne procedure v logistiki. Rutinsko meriti strošek in staranje zalog. Meriti zadovoljstvo kupcev.]
1.4 Stalne izboljšave  - [npr.: Stalno izboljševati procese; postavljati jasne cilje izboljšav; omogočati izboljšave znotraj kratkih časovnih okvirjev in proračuna. Uporabljati pareto princip!]
1.5 Razvoj verige oskrbe - [npr.: Implementirati ustrezne IT rešitve: ERP, EDI, označevanje (bar koda). Eliminirati neintegrirane sisteme. Uveljaviti pravilo, da logistika in razvoj produktov sodelujeta, da bodo dosežene zahteve pakiranja, dostave in druge logistične zahteve.]

POGLAVJE 2 - ORGANIZACIJA DELA

2.1 Organizacija - [npr.: Organizacija šolanja. Spremljanje usposobljenosti ljudi.]
2.2 Operativne procedure in delovna navodila - [npr.: Vizualizacija odgovornosti in procedur. Testiranje in dopolnjevanje delovnih procedur.]
2.3 Načrtovanje virov - [npr.: Meritve in načrtovanje kapacitet, IT virov.]
2.4 Delovno okolje in človeški viri - [npr.: Meritve in načrtovanje delovnih ekip in delovnega okolja.]
2.5 Ocena in upravljanje tveganj - [npr.: Ocena tveganj v verigi oskrbe: pomanjkanje prenosa znanj (za nadomeščanje), naravne nesreče, ceste, železnica, trivialna tveganja, ...]

POGLAVJE 3 - NAČRTOVANJE KAPACITET IN PROIZVODNJE

3.1 Osvajanje izdelkov - [npr.: Zagotoviti, da prodaja, razvoj in logistika sodelujejo pri osvajanju izdelkov: Bodo materiali nabavljeni pravočasno? Je sledenje, označevanje in pakiranje definirano in omogočeno?]
3.2 Načrtovanje kapacitet - [npr.: Ključni parametri kupca za načrtovanje morajo biti integriran v avtomatski sistem načrtovanja, ki generira realne in dosegljive rezultate.]
3.3 Načrtovanje proizvodnje - [npr.: Ustrezne metode razporejanja proizvodnje morajo omogočiti realizacijo naročil kupca.]
3.4 Integracija sistemov - [npr.: Prejem in pošiljanje elektronskih sporočil kupcu mora biti integrirano z ERP sistemom - ne sme biti realizirano z uporabo ročnih vnosov, ki predstavljajo tveganje za napake.]

POGLAVJE 4 - KOMUNIKACIJA S KUPCI

4.1 Komunikacija [npr: Omogočiti avtomatsko integracijo sporočil kupca v ERP sistem in s tem onemogočiti ročne vnose (napake), informacijski zamik ter izločiti naloge, ki ne dodajajo vrednosti.]
4.2 Pakiranje in označevanje - [npr.: Omogočiti sledenje in označevanje količin in lokacij materialov/izdelkov, ki zagotavlja, da je vse na pravem mestu, ob pravem času, tako za proizvodnjo kot za dobavo kupcu.]
4.3 Odprema [npr: Omogočiti proces odpreme in transporta, da bodo izdelki dobavljeni kupcu pravočasno, nepoškodovani, ob minimalnem strošku in pravilno označeni.]
4.4 Transport - [npr.: Meriti in spremljati učinkovitost transporta z meritavmi učikovitosti dobav, uporabo procedur za zagotavljanje kvalitete in uporabo navodil za pakiranje.]
4.5 Zadovoljstvo kupca in povratna informacija - [npr.: Meriti zadovoljstvo kupca za identifikacijo priložnosti za izboljšave. Visoko zadovoljstvo kupca pomeni večjo verjetnost za pridobitev novih poslov.]

POGLAVJE 5 - PROIZVODNJA IN KONTROLA IZDELKOV

5.1 Identifikacija materialov - [npr.: Omogočiti pravilno identifikacijo in hranjenje materialov, da se onemogoči zamude in motnje proizvodnje.]
5.2 Zaloge [npr.: Implementacija integriranega logističnega in računovodskega sistema za upravljanje zalog, da se zmanjšajo vodilni časi nabave, potrata transporta in omogoči informacije za pravilne poslovne odločitve.]
5.3 Kontrola inženirskih sprememb - [npr.: Zagotoviti ustrezno izvajanje in kontrolo inženirskih sprememb, da se zagotovi izdelava pravilnih izdelkov in zmanjša strošek zaloge zastarelih, ne-več-potrebnih materialov.]
5.4 Sledljivost [npr.: Implementacija sledenja v vseh fazah oljaša odkrivanje vzrokov napak: oskrba, proizvodnja, odprema kupcu.]

POGLAVJE 6 - KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI

6.1 Izbor dobavitelja - [npr.: Omogočiti objektivne meritve učinkovitosti dobaviteljev za razvoj učinkovite oskrbe.]
6.2 Upravljanje pogodb v verigi oskrbe - [npr.: Vzdrževanje pravilno dokumentiranih nabavnih pogodb, ki jasno določajo vloge, odgovornosti, pričakovanja in obveze.]
6.3 Komunikacija [npr.:Omogočiti avtomatsko integracijo elektronskih sporočil v ERP sistem in s tem onemogočiti ročne vnose (napake), informacijski zamik ter izločiti naloge, ki ne dodajajo vrednosti.
6.4 Pakiranje in označevanje - [npr.: Omogočiti spremljanje količin in lokacij prejetega, da bodo materiali na pravem mestu in ob pravem času za potrebe proizvodnje.]
6.5 Transport - [npr.: Meriti in spremljati učinkovitost transporta s pomočjo kazalnikov učinkovitosti dobav, uporabo procedur za zagotavljanje kvalitete, in navodil za pakiranje.]
6.6 Prejem materiala - [npr.: Poenostaviti proces prejema za zagotavljanje učinkovitega pretoka materiala, vključno s kontrolo kvalitete. Omogočiti hitro odkrivanje odstopanj in s tem zmanjšati tveganje za kasnitve pri dobavah kupcu.]
6.7 Ocenjevanje dobaviteljev [npr.: Ocenjevanje in nadzor učinkovitosti dobavitelja, da bi odkrili priložnosti za izboljšave in eliminirali tveganje za dobave kupcu.]

kdo je vključen v izdelavo mmog/le samoocene?

Ko kupec zahteva samooceno, mora pri njej sodelovatu tudi vodtstvo podjetja. Koordinacijo samoocene mora prevzeti en človek - priporočljivo je to vodja verige oskrbe oziroma temu najbližji položaj. V podjetjih, ki imajo več sedežev, je potrebno imenovati vrhovnega koordinatorja sedežev, ki zagotavlja, da bo pristop k samooceni skladen, izkušnje in znanje pa deljeno med vsemi udeleženci. Pri samooceni je priporočljivo angažirati naslednje vloge oziroma ljudi, ki upravljajo funkcije:

 • Nabave/oskrbe
 • Proizvodnje
 • Razvoja (konstrukcije in tehnologije)
 • Distribucije
 • Kadrov
 • IT 
 • Ključne izvajalce procesov

QAD ERP podpira zahteve MMOG/LE

QAD Enterprise Applications za avtomobilsko industrijo je narejen tako, da podpira zahteve standarda MMOG/LE s pomočjo preproste nastavitve sistema, ki je že vključena v produkt. Funkcionalnosti, ki jih zahtevajo poglavja MMOG/LE so del sistema (ERP, EDI, bar koda), vključno z diagrami procesov, pred-nastavljenimi kazalniki uspeha in navodili za delo. Vse je podrejeno hitri in z najboljšimi industrijskimi praksami podprti implementaciji sistema. 

qad erp supports mmogle si t

MMOG/LE procesni diagrami in delovna navodila

QAD ima dolgo tradicijo udejstvovanja pri oblikovanju najboljših industrijskih praks ter razvoja in uporabe rešitev pri dobaviteljih v avtomobilski industriji. Te izkušnje so zdaj združene tudi v dokumentaciji sistema, ki vam zagotavlja hitro doseganje in ohranjanje nivoja vrhunskega dobavitelja - ključnega pogoja za zadovoljstvo kupcev!

QAD Enterprise Applications za avtomobilsko industrijo vsebuje procesne diagrame in delovna navodila za vse MMOG/LE procese. Procesni diagrami poenostavljajo učenje sistema in delo z njim ter omogočajo uveljavitev in uporabo najboljših poslovnih praks kot standarda podjetja.

Procesni diagrami in delovna navodila pomagajo:
 • Dokumentirajo proces verige oskrbe
 • Dokumentirajo postopke ravnanja v izrednih situacijah
 • Omogočajo enostavnejše in hitrejše šolanje novo zaposlenih
 • Omogočajo enostavnejše in hitrejše šolanje delavcev, ki občasno nadomeščajo sodelavce
 • Zagotavljajo, da ni erozije znanj, ki so potrebna za izvajanje nalog v verigi oskrbe
 • Zagotavljajo širjenje dobrih praks in enakih metod dela v celotnem podjetju oziroma sestrskih podjetjih
 • Zagotavljajo doseganje skladnosti ob revizijah kupcev in v vsakodnevnem izvajanju verige oskrbe